Servicevoorwaarden voor ticketverkoop

Scheidingselement

LEES ONZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR TICKETTEN VOOR MEER INFORMATIE TIMELY KAARTPLATFORM VOOR EVENEMENTEN EN DIENSTEN, EVENALS UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST.

WIJZIGINGSDATUM: 28 september 2021

De Timely Servicevoorwaarden voor ticketing zijn bedoeld om enkele belangrijke zaken over het gebruik van ons ticketingplatform en onze services voor evenementen onder de aandacht te brengen. Deze specifieke Servicevoorwaarden voor Ticketing maken deel uit van de Timely Service Voorwaarden (de "TOS"), die hierin zijn opgenomen. Als u de Timely Event Ticketing Software-platform zoals hieronder beschreven, zijn de voorwaarden die overeenkomen met dit product van toepassing op uw gebruik. 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Dit document (deze "Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden") bevat de voorwaarden waaronder Timely Netwerk Inc. (“Timely”) geeft u (“Klant”, “u”, “uw”) een licentie voor toegang en gebruik Timely's Event Ticketing Software (het "Ticketing Platform") en bijbehorende trainings- en ondersteuningsservices (gezamenlijk "Services"), voor de verkoop van tickets voor evenementen die u hebt gemaakt en/of gepromoot ("Evenementen").

Door een Aankooporder uit te voeren (zoals hieronder gedefinieerd) of door toegang te krijgen tot de Diensten, stemt u ermee in deze Voorwaarden na te leven, inclusief het beleid en de richtlijnen die aan deze Voorwaarden zijn gekoppeld. Als u deze voorwaarden niet begrijpt of ermee akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de diensten. 

Timely kan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in deze Servicevoorwaarden aanbrengen, zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, aan u worden meegedeeld door een e-mail te sturen naar het primaire e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

2. Bestelling

Deze Voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in elke aankooporder, partnerschapsformulier, serviceorder, offerte, servicevragenlijst of ander soortgelijk document (elk "Inkooporder"), op grond waarvan u het recht krijgt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services om tickets te verkopen aan uw Evenementen. Deze Voorwaarden en de Aankooporder vormen samen een bindende schriftelijke overeenkomst tussen u en Timely, van kracht vanaf de datum van wederzijdse aanvaarding van de Aankooporder door u en Timely (de overeenkomst"). In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in een inkooporder en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de inkooporder.

3. Diensten en verantwoordelijkheden

Timely zorgt ervoor dat de Services worden geleverd in overeenstemming met de Aankooporder en anderszins in overeenstemming met deze Overeenkomst, zodat ze in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met de gerelateerde productdocumentatie die aan u is verstrekt door Timely. Functies omvatten toegang tot het Ticketing Platform-dashboard om evenementen te bekijken en te beheren.

3.1 Bevestigingen

Nadat een bestelling is geplaatst door een Consument en is bevestigd via het Ticketing Platform, Timely genereert een bevestigingsbericht en geeft een uniek bevestigingsnummer af voor de bestelling van een dergelijke Consument. U stemt ermee in om onvoorwaardelijk alle ticketing- en registratieverplichtingen die zijn bevestigd door te accepteren, na te komen en na te komen Timely via het Ticketing Platform. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om het bevestigingsnummer van een Consument en/of eventuele evenementbeperkingen voorafgaand aan het toepasselijke evenement te verifiëren.

3.2 Servicekosten

Timely zal een abonnementsvergoeding en/of een vergoeding per ticket (de "Servicetoeslag") innen voor elk ticket dat via de Diensten wordt verkocht, zoals gespecificeerd in uw Aankooporder. Voor de duidelijkheid, Timely zal Servicekosten innen voor alle tickets die via de Services worden verwerkt, waaronder mogelijk ook gevallen waarin de ticketprijs wordt vermeld als $0 (nul) voor ticketkopers of waar de tickets via de Services worden afgedrukt voor wederverkoop. De servicekosten die worden geïnd voor elke service die wordt geleverd door Timely zal zijn zoals gespecificeerd in uw inkooporder. U stemt ermee in de servicekosten en andere kosten te betalen.

Je verzamelt alle opbrengsten van ticket- en registratieverkoop die worden aangevraagd via het Ticketing Platform (inclusief Timely Servicekosten), met behulp van services van derden (zoals PayPal, Block en Square). Wanneer u een service van derden gebruikt om betalingen te innen, bent u gebonden aan de toepasselijke servicevoorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke service. Timely aanvaardt geen (en wijst alle) verplichtingen of aansprakelijkheid af met betrekking tot een dergelijke verzameling of de uitvoering of niet-uitvoering van een dergelijke service van derden.

Facturen voor Timely Servicekosten worden maandelijks naar u verzonden voor Servicekosten die in de voorgaande maand zijn gemaakt, op voorwaarde dat wij er niet in slagen om een timely factuur is geen excuus voor betalingsverplichtingen. U stemt ermee in om te betalen Timely alle bedragen vermeld op de Facturen, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geselecteerde betalingsoptie, inclusief maar niet beperkt tot creditcard in ons bestand. Tenzij anders vermeld op uw factuur, wordt voor elk verkocht ticket een creditcardtoeslag in rekening gebracht voor creditcardverwerking, u heeft uw eigen toestemming.

Tenzij anders vermeld op uw Inkooporder of schriftelijk overeengekomen door Timely, zijn de kosten die kaartkopers in rekening worden gebracht de servicekosten (naast de nominale waarde van het ticket) plus de creditcardkosten.

3.3 restituties

Tenzij anders vermeld op uw Aankooporder, heeft u de mogelijkheid om, via de Diensten (of op verzoek aan Timely), om zowel per ticketkoper als aan alle ticketkopers voor een Evenement restituties uit te voeren (bijv. wanneer een Evenement is geannuleerd).

Restituties die u via de Services verstrekt, kunnen, naar uw goeddunken, een terugbetaling omvatten van eventuele Servicekosten die zijn betaald door ticketkopers, en Timely heeft het recht om u dergelijke terugbetaalde servicekosten in rekening te brengen als compensatie voor het werk dat is verricht op alle verkochte en terugbetaalde tickets. Voor de duidelijkheid, Timely heeft het recht om u de Servicekosten per ticket in rekening te brengen als compensatie voor het werk dat is verricht aan verkochte tickets en dat wordt terugbetaald in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.4. Verklaringen en garanties

Naast de verklaringen en garanties die hierin zijn opgenomen, verklaart en garandeert u ons dat:

  1.   als u een entiteit vertegenwoordigt, die entiteit naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en een goede reputatie heeft volgens de wetten van de staat, provincie of het land van oprichting;
  2.     u, of de entiteit die u vertegenwoordigt (indien van toepassing), beschikt over alle vereiste bevoegdheden en bevoegdheden om deze Overeenkomst aan te gaan, om een ​​dergelijke entiteit te binden en om de hierin overwogen transacties uit te voeren;
  3.     het aangaan en uitvoeren van deze Overeenkomst door u, of als u een entiteit vertegenwoordigt door de entiteit die u vertegenwoordigt, zal niet resulteren in enige schending van, of in gebreke blijven onder, enige toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wet, regel , regelgeving, vonnis of bevel, of andere overeenkomst waarbij u of zij partij is, inclusief maar niet beperkt tot enige andere overeenkomst voor de verkoop van tickets of registraties, of waarvoor aanvullende toestemming vereist is onder enige toepasselijke wet of contractuele regeling waarvan u een partij bent naar; En
  4. u zult: (i) zaken doen op een manier die een gunstige weerslag heeft op Timely en zijn goede naam, goede wil en reputatie; (ii) bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken vermijden die schadelijk zijn of zouden kunnen zijn voor Timely of het publiek; (iii) geen valse of misleidende verklaringen, garanties of garanties geven met betrekking tot Timely of haar Diensten; en (iv) niet vertegenwoordigen dat u handelt als een agent van of anderszins namens Timely.

Verder verklaart, garandeert en erkent u dat u (niet wij) als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw Evenementen correct worden uitgegeven en dat alleen geldige tickets worden gehonoreerd. U begrijpt en stemt ermee in Timely is niet aansprakelijk voor enige kosten die voortvloeien uit het feit of een gepresenteerd ticket al dan niet geldig is, of wel of niet wordt gehonoreerd, met inbegrip van tickets die zijn verkregen door middel van fraude of misleidende praktijken of deze vertegenwoordigen.

U zult verdedigen, vrijwaren en vasthouden Timely vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, boetes, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die door Timely of die zijn overeengekomen door Timely te betalen bij wijze van schikking of compromis, voortkomend uit een schending van de voorgaande verklaringen en garanties.

3.5. Toegang tot uw Account 

Om sommige functies van de Services te gebruiken, moet u mogelijk een account aanmaken en informatie verstrekken over uw Evenementen, line-up, artiesten en locatie (een 'Account'). U stemt ermee in om: (i) nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd door de registratie van; en (ii) de informatie onderhouden en bijwerken om deze juist, actueel en volledig te houden.

Als onderdeel van het registratieproces wordt u mogelijk gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Timely kan weigeren een gebruikersnaam toe te kennen als het naar eigen goeddunken vaststelt dat een dergelijke gebruikersnaam (i) zich voordoet als iemand anders, (ii) illegaal is of kan zijn, (iii) beschermd is of kan worden door handelsmerken of ander eigendomsrecht, (iv) vulgair of anderszins beledigend is, of (v) verwarring kan veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountwachtwoord. 

Timely is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met de diefstal of verduistering van een gebruikersnaam of wachtwoord, openbaarmaking van een gebruikersnaam of wachtwoord, of uw toestemming aan iemand anders om uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken. U stemt ermee in om op de hoogte te stellen Timely onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van uw Account. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen en dit onmiddellijk melden Timely van het probleem.

3.6. Tickettoewijzingen en evenementbeperkingen

U bent als enige verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijhouden van het aantal tickets dat te koop is via het Ticketing Platform. Timely is op geen enkele manier verantwoordelijk voor oververkoop van Evenementen (bijvoorbeeld het verkopen van tickets boven de capaciteit van de locatie of boven het aantal tickets dat u van plan was toe te wijzen aan het Ticketing Platform). U stemt ermee in om te vergoeden Timely voor alle kosten, uitgaven en verliezen opgelopen door Timely vanwege oververkopende evenementen, en Timely heeft het recht om dergelijke bedragen in te houden op aan u verschuldigde betalingen.

Bij het indienen van een Evenement bij het Ticketing Platform, is het uw verantwoordelijkheid om eventuele beperkingen in verband met een dergelijk Evenement op te geven. Evenementen die een toegangsbeperking vereisen, inclusief maar niet beperkt tot leeftijd, school of organisatie, of andere kenmerken, moeten duidelijk door u worden vermeld bij indiening bij de Services. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de beperkingen wettig zijn en geen federale, staats- of lokale wetten schenden voordat u het Evenement aan de Diensten onderwerpt.

3.7. Inhoud

U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het nut en de geschiktheid van alle gegevens, materialen en inhoud die u voor de Services verstrekt. U verklaart en garandeert dat de Inhoud nauwkeurig en actueel is, en dat de levering en/of het gebruik van de Inhoud hieronder geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten van derden, en dat alle plaatsingen van Inhoud zijn goedgekeurd op de juiste manier. 

U zult verdedigen, vrijwaren en vasthouden Timely vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, boetes, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die door Timely of die zijn overeengekomen door Timely te betalen bij wijze van schikking of compromis, voortkomend uit een schending van de voorgaande verklaring en garantie of een schending van de toepasselijke wetgeving door u. U hebt niet het recht om een ​​dergelijke claim te schikken of in gevaar te brengen Timely zonder Timelyvoorafgaande schriftelijke toestemming, zal deze toestemming niet op onredelijke gronden worden onthouden. 

Jij verleent Timely een beperkt, niet-exclusief recht om de Inhoud te gebruiken (inclusief copyright, handelsmerk, patent, publiciteit of andere rechten) voor Timely om de Diensten te exploiteren. U hebt de exclusieve controle over de inhoud die betrekking heeft op het live-evenement, de locatie of de artiest, inclusief maar niet beperkt tot foto's en programma's.

3.8. Uw interacties van kaartkopers

U blijft als enige verantwoordelijk voor uw interacties met kaartkopers, inclusief maar niet beperkt tot alle diensten die u levert aan kaartkopers en bij Evenementen. U zult verdedigen, vrijwaren en vasthouden Timely vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, boetes, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die door Timely of die zijn overeengekomen door Timely te betalen bij wijze van schikking of compromis, voortkomend uit uw interacties met kaartkopers.

4. Beëindiging

Tenzij anders vermeld op de Aankooporder, biedt de beëindiging alle beëindigingsrechten van elke partij onder deze Overeenkomst, zoals vermeld in item 5.4 van de Service Voorwaarden.

Timely

Aan de slag met Timely Softwareoplossingen voor evenementen vandaag

At Timely, geloven wij dat evenementen de hoeksteen zijn van ervaringen. We streven ernaar om technologie te creëren die gemeenschappen samenbrengt en gebeurtenissen verandert in blijvende herinneringen. Reken op ons om u te helpen uw doelstellingen op het gebied van evenementenbeheer te bereiken.